Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Rachunkowość

 Analiza finansowa | Rachunkowość | Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny |  Rachunek kosztów
 | Finanse przedsiębiorstw

 

 • podstawy rachunkowości
 • elementy sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
 • księgowanie na kontach: operacje aktywne, operacje pasywne, operacyjne aktywno-pasywne
 • rozrachunki z tytułu VAT, VAT należy, VAT naliczony
 • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
 • ewidencja przychodów i kosztów w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym
 • metody wyceny produktów: FIFO, LIFO, średnia ważona
 • rachunkowość finansowa
 • księgowanie wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami, płaca brutto, płata netto, zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP
 • ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
 • aktualizacja wyceny, amortyzacja, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy aktualizujące
 • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • konta analityczne i syntetyczne
 • elementy rachunkowości zarządczej
 • budżetowanie
 • ewidencja operacji związanych z leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym
 • rachunkowość podatkowa: księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa, podatek liniowy oraz skala podatkowa

 

 

>>>Wstecz

2024  Korepetycje online finanse i rachunkowość   globbers joomla templates